Kunngjøringer

20 jun 2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – Detaljregulering Røssvolneset næringspark, gbnr. 94/97, Rana kommune

På vegne av forslagsstiller, Rana Næringspark AS, gi vi med dette melding om at en i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 starter opp detaljregulering for gbnr. 94/97 på Røssvolneset i Ranakommune. Det ble avholdt oppstartsmøte med Rana kommune 09.05.22. Oppstartsvarsel ble sendt ut til offentlige varslingsparter på e-post 21.06.22, og til berørte private grunneiere/naboer pr. post 22.06.22. Annonse i Rana blad 23.06.22

Innspill, merknader, opplysninger og annet av interesse eller betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig til plankonsulent (tine@prodeco.no) innen 1. august 2022.