Tjenester

Utslippstillatelse

En utslippstillatelse er nødvendig for bygninger med innlagt vann som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. Prodeco hjelper deg med å finne rett type avløpsanlegg for din eiendom. Vi anbefaler samarbeid med naboer for en felles løsning, noe som kan redusere kostnader. Rensekravene varierer, og vi tar hensyn til lokale restriksjoner og krav til rensegrad. Vi leverer en søknad med en avløpsløsning som er optimal for din eiendom og nærområdet.

 

 • Forundersøkelse
 • Befaring
 • Detaljundersøkelser
 • Dimensjonering og teknisk utforming
 • Nabovarsel
 • Dispensasjoner

Energi- og Miljørådgivning

Vi tilbyr ulike tjenester innen energi og miljø. Vi beregner energi for bolig- og næringsbygg ved hjelp av den avanserte programvaren Simien. Prodeco er dyktige på energikartlegging, som lar oss identifisere og foreslå tiltak for energieffektivisering. I tillegg tilbyr vi energimerking, som gir en klar indikasjon på byggets energistatus. Målet vårt er å hjelpe deg med å redusere energiforbruket og bidra til et bedre miljø.

 • Energiberegninger
 • Energikartlegging
 • Energimerking
 • Miljørådgivning
 • Rådgivning innen fornybar energi

Prosjektutvikling og-ledelse

Har du tanker og ideer om utvidelse, nybygg eller andre byggetiltak?

Våre ansatte i Prodeco har erfaringen og kompetansen som trengs for å hjelpe deg med å utvikle prosjekter fra idé til realisering.

 • Administrerer prosjektet for kunden fra start til slutt
 • Mulighetsstudier
 • Budsjettering og kostnadsestimat
 • Relevant rådgivning
 • Utarbeide tilbudsdokumenter
 • Utarbeide kravspesifikasjoner
 • Kontakt med entreprenører

Arealplanlegging

Prodeco har flere ansatte med kompetanse på areal- og reguleringsplaner. Gjennom tett dialog med utbygger, naboer og alle offentlige myndigheter sikrer vi gode reguleringsplaner.

 • Prosessledelse og kontroll
 • Myndighetskontakt
 • Områdebestemmelser
 • Detaljbestemmelser
 • Plantiltak, planprogram, planbeskrivelse og planbestemmelser
 • ROS-analyser
 • Konsekvensvurderinger etter plan- og bygningsloven

Arkitekt-og byggetegning

Et godt utgangspunkt er viktig for et godt resultat. Vi leverer tegninger som inneholder byggherrens behov, og er i tråd med plan- og bygningsloven.

 • Plan-, fasade- og snittegninger
 • beredskapsplan
 • Illustrasjoner og 3D-tegninger
 • Grunnlag for kostnadsberegning
 • Materialvalg
 • Arbeidstegninger

Detaljprosjektering

Prodeco har en dyktig og hardtarbeidende stab av ingeniører og sivilingeniører. Våre ansatte dekker de fleste krav til offentlig godkjenning og gjeldende krav til kontroll.

 • Stålkonstruksjoner
 • Betongkonstruksjoner
 • Trekonstruksjoner
 • Nybygg, ombygging, rehabilitering

Byggeledelse

Våre erfarne byggeledere sørger for en trygg byggeprosess, enten det gjelder store eller små prosjekter.

 • Byggherrens representant
 • Økonomi- og fremdriftsstyring
 • Koordinere underentrepriser
 • Lede byggemøter og lage referat
 • Kvalitetskontroll
 • Håndtering av varsler, krav, endringer og avvik
 • Bistå med behandling av sluttoppgjør fra entreprenører

Byggesøknad

Prodeco har lang erfaring med byggesøknader i mange av landets kommuner. Som ansvarlig søker utarbeider og samler vi inn alle nødvendige dokumenter for en komplett byggesøknad i henhold til plan- og bygningsloven, med mål om å levere et fullt godkjent tiltak.

 • Nabovarsling og varselhåndtering
 • Fullstendig søknad etter plan- og bygningsloven
  • Rammesøknad/Ettrinnssøknad
  • Igangsettingstillatelse
  • Ferdigattest
 • Skaffe ansvars- og samsvarserklæringer
 • Søknader etter arbeidsmiljøloven
 • Søknader etter forurensningsloven
 • Søknader etter havne- og farvannsloven

Landmåling

Prodeco har utstyr og kompetanse til å kunne tilby flere typer tjenester innen oppmålingsteknisk prosjektering. Ved bruk av avanserte dataverktøy utarbeider vi kart og digitale terrengmodeller.

 • Totalstasjon
 • GPS-målebok
 • Drone med RTK funksjon
 • Kartlegging av områder
 • Digitale datamodeller
 • Utsetting/måling

Fremdriftsplanlegging

Fremdriftsplanlegging er et stort tema som angår mye av det som skjer på bygge- og anleggsprosjekter. En plan kan ha stor innvirkning på et prosjekts produktivitet, økonomi, kvalitet og HMS. Dette bør være både i design- og produksjonsfasen.

 • MS-prosjektet
 • Taktplanlegging
 • S-kurve
 • LEAN

Programvare

Prodeco bruker moderne programvare for bygningsinformasjonsmodellering (BIM), GEO-refererte terrengmodeller, fremdriftsplanlegging, arealplanlegging og mye mer.

 • AEC-collection
 • TEKLA Structures
 • Focus konstruksjon
 • Ove Sletten
 • Office 365
 • MS-prosjekt
 • Holte Byggsøk