Tjenester

Prosjektutvikling og-ledelse

Har du tanker og ideer om utvidelse, nybygg eller andre bygningsmessige tiltak?

Våre ansatte i Prodeco as har den erfaringen og kompetansen som skal til for å hjelpe dere med å utvikle prosjekter fra idé til realisasjon!

 • Styre prosjektet for byggherren fra start til mål
 • Mulighetsstudier
 • Budsjettering og kostnadsestimat
 • Innhente aktuelle rådgivere
 • Utarbeide tilbudsdokumenter
 • Utarbeide kravspesifikasjoner
 • Kontrahere entreprenører

Arealplanlegging

Prodeco har flere medarbeidere med kompetanse innen areal- og reguleringsplaner. Gjennom tett dialog med utbygger, naboer og alle offentlige instanser sørger vi for gode reguleringsplaner.

 • Prosessledelse og -styring
 • Myndighetskontakt
 • Områdereguleringer
 • Detaljreguleringer
 • Planinitiativ, planprogram, planbeskrivelse og planbestemmelser
 • ROS-analyser
 • Konsekvensutredninger iht. plan- og bygningsloven

Arkitekt-og byggetegning

Et godt utgangspunkt er viktig for et godt resultat. Vi sørger for tegninger som inneholder byggherrens behov, og er i tråd med plan- og bygningsloven.

 • Plan, fasade- og snittegninger
 • Situasjonsplaner
 • Illustrasjoner og 3D-tegninger
 • Grunnlag for kostnadsberegning
 • Materialvalg
 • Situasjonsplaner
 • Arbeidstegninger

Detaljprosjektering

Prodeco har en dyktig og hardtarbeidende stab med ingeniører og sivilingeniører. Våre ansatte dekker de fleste krav til offentlig godkjenning og gjeldende krav til kontroll.

 • Stålkonstruksjoner
 • Betongkonstruksjoner
 • Trekonstruksjoner
 • Nybygg, ombygging, rehabilitering

Byggeledelse

Våre erfarne byggeledere sikrer en trygg byggeprosess, enten det gjelder store eller mindre prosjekter!

 • Byggherrerepresentant
 • Økonomi- og fremdriftsstyring
 • Koordinere delentrepriser
 • Lede byggemøter og utforme referat
 • Kvalitetskontroll
 • Håndtering av varsler, krav, endringer og avvik
 • Bistå i behandling av sluttoppgjør fra entreprenør

Byggesøknad

Vi har lang og bred erfaring med byggesøknader i mange av landets kommuner. Som ansvarlig søker utarbeider og samler vi alle nødvendige dokumenter for en komplett byggesak iht. plan- og bygningsloven, med mål om å levere et ferdig godkjent tiltak.

 • Nabovarsling og merknadshåndtering
 • Komplett søknad etter plan- og bygningsloven
  • Rammesøknad/Ett-trinnssøknad
  • Igangsettingstillatelse
  • Ferdigattest
 • Innhente ansvarsretter og samsvarserklæringer
 • Søknader etter arbeidsmiljøloven
 • Søknader etter forurensningsloven
 • Søknader etter havne- og farvannsloven

Landmåling

Prodeco har utstyr og kompetanse til å kunne tilby flere typer tjenester innenfor landmålingsteknikk. Ved hjelp av avanserte dataverktøy utarbeider vi kart og digitale terrengmodeller.

 • GPS-målebok
 • Drone med RTK-funksjon
 • Kartlegging av områder
 • Digitale datamodeller
 • Utstikking/innmåling

Betong-og tømrerarbeid

Prodeco Service as er etablert for å hjelpe våre kunder med løpende vedlikehold, renhold og mindre byggeoppdrag innen tømrer- og betongfaget.

 • Tømrerarbeid
 • Betongarbeid
 • Renhold av arbeidsbrakker